Obecnie na rynku istnieje wiele lokat strukturyzowanych. Mają one wiele cech, które są podobne do inwestycji i mogą być złożone. Celem tego przewodnika jest pomoc w zrozumieniu, czym są depozyty strukturyzowane i na co warto zwrócić uwagę przed inwestowaniem w takie produkty.

Co to jest depozyt strukturalny?

Depozyt strukturalny jest zasadniczo złożeniem lokaty i produktu inwestycyjnego, w którym zwrot zależy od wyników niektórych instrumentów finansowych. Typowe instrumenty finansowe powiązane z takimi depozytami obejmują indeksy rynkowe, akcje, stopy procentowe, instrumenty o stałym dochodzie, walutę obcą lub kombinację tych instrumentów.

Jak depozyty strukturyzowane są porównywalne z lokatami stacjonarnymi?

Złożone depozyty posiadają pewne istotne cechy wyróżniające je od tradycyjnych złóż. W przypadku depozytów terminowych okresy zwrotu i terminy zapadalności są ustalone. Z drugiej strony depozyty strukturyzowane są zmienne, a w niektórych przypadkach również zmienne w stosunku do zapadalności.

Zmienne zwrotne – depozyty strukturalne zazwyczaj oferują możliwość wyższych zwrotów w porównaniu do lokat stałych. Należy jednak zrównoważyć tę możliwość wyższych zwrotów w stosunku do ryzyka zwrotu zmiennego. W niektórych scenariuszach można uzyskać w ogóle niższe lub niskie.

Zmienne zapadalności

Depozyty strukturyzowane mają okresy zapadalności, które wahają się od 2 tygodni do 10 lat. Oznacza to, że przed osiągnięciem dojrzałości pieniądze mogą nie być możliwe do wykorzystania do innych celów. Niektóre lokaty strukturyzowane zawierają umowę, która umożliwia bankowi wykup depozytu przed upływem terminu wymagalności z przyczyn określonych w warunkach umowy. Jeśli można złożyć lokatę strukturyzowaną można oczekiwać, że otrzyma się przynajmniej wartość pełną. W zależności od okoliczności ta funkcja przedterminowego wykupu może przynieść Ci korzyść. Na przykład, jeśli chcesz używać swoich pieniędzy w inny sposób, możesz odzyskać zleceniodawcę (i ewentualnie dodatkowe zwroty), gdy tylko nastąpi wykup. Możesz jednak być narażony na ryzyko reinwestycji. Jest to ryzyko inwestowania w niskie stopy procentowe, gdy stopy procentowe spadną. Przed skorzystaniem z tego trzeba przemyśleć wszystkie plusy i minusy.